Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wykonanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę oczyszczalni ścieków dla gminy Wojcieszów oraz aktualizacja projketu kanalizacji sanitarnej etap VB- Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-03-22, godzina: 10:00

Ogłoszenie nr 500069715-N-2018 z dnia 30-03-2018 r. Wojcieszów: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 531166-N-2018 Data: 14/03/2018 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Wojcieszów, Krajowy numer identyfikacyjny 39076719100000, ul. ul....

Fontanny przyjaźni- nawierzchnia z kostki betonowej, zieleń i montaż urządzeń- Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-03-22, godzina: 11:00

Ogłoszenie nr 527611-N-2018 z dnia 2018-03-07 r. Gmina Wojcieszów: Fontanny przyjaźni- nawierzchnia z kostki betonowej, zieleń i montaż urządzeń OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu...

Dostawa oleju opałowego lekkiego wraz z transportem i rozładunkiem. Składanie ofert 13 marca 2018 r. do godz. 10:00

Gmina Wojcieszów ul. Pocztowa 1 59-550 Wojcieszów Tel: 75 75 12 230 fax: 75 75 12 280 www.wojcieszow.pl gospodarkaodpadam i@wojcieszow.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego GO.271.3.2018 Ogłoszenie o zamówieniu dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie: Tryb przetargowy wg Regulaminu...

Rewitalizacja miasta Wojcieszów” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego- Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-03-21, godzina: 11:00

Ogłoszenie nr 526028-N-2018 z dnia 2018-03-02 r. Gmina Wojcieszów: „Rewitalizacja miasta Wojcieszów” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa: 6 - 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie: 3 - 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych...

Zatrzymaj banner przewijany
Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::