Deklaracja dostępności

Miasto Wojcieszów zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://gminawojcieszow.bipgmina.pl

Data publikacji strony internetowej: 2016-04-04
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2019-11-06

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Deklarację sporządzono dnia: 2019-11-06
Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2019-11-06

Treści lub funkcje niedostępne:

  1. Pliki PDF, DOC itp. (powód: Pliki, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów)
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Stanisław Rychlicki , adres e-mail: miasto@wojcieszow.pl , telefon: 75 75 12 230 (13).

Informacja zwrotna

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Postępowanie odwoławcze

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie parkingów

Dostępne jest miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Dodatkowe informacje

Deklaracja poprawy dostępności

Aktualnie trwają prace nad konwersją wszystkich plików PDF do wersji dostępnych cyfrowo

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 listopada 2019 08:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Stanisław Rychlicki
Ilość wyświetleń: 200
01 października 2020 12:27 (Dorota Sadowska) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
06 lipca 2020 09:59 (Stanisław Rychlicki) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
06 lipca 2020 09:52 (Stanisław Rychlicki) - Aktualizacja deklaracji dostępności.