Zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Informacje ogólne

Opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych


Gminy pobierają opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości:

I. Opłaty roczne za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia:

1) 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa;

2) 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa);

3) 2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

 

II. Opłatę, przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:
1) 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa - wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
2) 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu(z wyjątkiem piwa) - wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
3) 77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu - wnosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

 

III. Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wartości, o których mowa w pkt II wnoszą opłatę w wysokości określonej w pkt I.


Opłata wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, płatności dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

 

1) Dla zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 18% alkoholu kwotę opłaty należy wyliczyć w następujący sposób:

  • kwota opłaty = 525,00 zł ÷ liczba dni w roku × ilość dni do końca roku kalendarzowego

2) Dla zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu kwotę opłaty należy wyliczyć w następujący sposób:

  • kwota opłaty = 2100,00 zł ÷ liczba dni w roku × ilość dni do końca roku kalendarzowego

Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych


(na podst. art. 11¹ ust 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.).

 

 

Opłata skarbowa : 17 zł - za pełnomocnictwo

 

Opłaty wnosi się w kasie Urzędu Miasta lub na konto

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Złotoryi O/Świerzawa 21 8658 1019 0000 1964 2000 0010


 

W przypadku niedopełnienia obowiązku wniesienia opłaty w należnej wysokości w ustawowym terminie, przedsiębiorca ma możliwość dokonania tej czynności w dodatkowym 30-dniowym terminie wraz z jednoczesnym wniesieniem opłaty w wysokości określonej szczegółowo w przepisie art. 18 ust. 12b ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 

Skutkiem dokonania opłaty nieterminowej lub w nienależnej wysokości jest wygaśnięcie zezwolenia.


 

 


Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. ewidencji ludności
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 lipca 2018 09:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Edyta Skiba
Ilość wyświetleń: 596
08 stycznia 2020 13:14 (Edyta Skiba) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
08 stycznia 2020 13:14 (Edyta Skiba) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
08 stycznia 2020 13:14 (Edyta Skiba) - Dodanie załącznika [zawiadomienie_o_rezygnacji_z_zezwolenia_na_sprzedaz_napojow_alkoholow ych.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)