Zbiór aktów prawa miejscowego

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Burmistrza Miasta Wojcieszów Nr 0050.478.2018 z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie przedłozenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2017 rok.

Uchwała Nr XLI.194.2018 z dnia 27 marca 2018 r.,(Ogłoszona w Dz.Urz. Woj,Dolnośląskiego 2018 r., poz.1694 z 04.04.2018 r.)

w sprawie zmiany uchwały NR. XVIII.82.2012 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć szkolnych nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

Uchwała Nr XLI.187.2018 z dnia 27 marca 2018 r..(Ogłoszona w Dz.Urz. Woj,Dolnośląskiego 2018 r., poz.1695 z 04.04.2018 r.)

w sprawie podziału Gminy Wojcieszów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Uchwała Nr XLI.186.2018 z dnia 27 marca 2018 r.(Ogłoszona w Dz.Urz. Woj,Dolnośląskiego 2018 r., poz.1694 z 04.04.2018 r.)

w sprawie podziału Gminy Wojcieszów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Uchwała Nr XL.183.2018 z dnia 8 lutego 2018 r.(Ogłoszona w Dz.Urz. Woj,Dolnośląskiego 2018 r., poz.810 z 16.02.2018 r.)

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Wojcieszów.

Uchwała Nr XL.182.2018 z dnia 8 lutego 2018 r.(Ogłoszona w Dz.Urz. Woj.Dolnośląskiego 2018 r., poz.809 z 16.02.2018 r.)

w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej na finansowanie kosztów inwestycji zmierzających do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego związanych z ogrzewaniem budynków położonych na terenie Gminy Wojcieszów, poprzez wymianę pieca węglowego na inne źródło ogrzewania, kryteriów...

Uchwała Nr XXXIX.177.2017 r. z dnia 28 grudnia 2017 r.(Ogłoszona w Dz.Urz. Woj.Dolnośląskiego 2018 r., poz.236 z 15.01.2018 r.)

w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbaiania oraz wysokosci stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.

Uchwała Nr XXXIX.174.2018 z dnia 28 grudnia 2017 r.(Ogłoszona w Dz.Urz. Woj,Dolnoślaskiego 2018 r., poz.235 z 15.01.2018 r.)

zmieniajaca uchwałę Nr XXVII/155/09 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 23.04.2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i zasady przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonym przez Gminę Wojcieszów.

Uchwała Nr XXXIX.173.2017 r. z dnia 28 grudnia 2017 r.(Ogłoszona w Dz.Urz. Woj.Dolnośląskiego 2018 r., poz.234 z 15.01.2018 r.)

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od wlaścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XXXIX.172.2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.(Ogłoszona w Dz.Urz. Woj.Dolnośląskiego 2018 r., poz.233 z 15.01.2018 r.)

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wojcieszów.

Zatrzymaj banner przewijany
Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::