Dokumentacja przebiegów i efektów konktroli

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Kontrola projektu pn.: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wojcieszów".

Celem kontroli było zbadanie prawidłowości udzielonych zamówień publicznych w ramach realizacji projektu RPDS.03.03.03-02-0009/16 pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wojcieszów".

Kontrola zadania "Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Wojcieszowie"

Zakres i przedmiot czynności kontrolnych: sprawdzenie zaawansowania rzeczowego i dokumentów związanych z umową z wykonawcą.

Kontrola projektu pn.:"Rewitalizacja miasta Wojcieszów".

Kontrola dotyczyła prawidłowości udzielenia zamówień publicznych przeprowadzonych w ramach realizacji projektu nr RPDS.06.03.03-02-0019/16, pn.: "Rewitalizacja miasta Wojcieszów". Nazwa Jednostki Kontrolującej: Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 działająca poprzez...

Kontrola Urzędu Miasta - płatnika składek.

W dniach od 16 lipca 2018 r. do 19 lipca 2018 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Legnicy przeprowadził kontrolę w zakresie: 1. Prawidłowość i rzetelność oblczania, potrącania i opłacania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład, zgłaszanie do ubezpieczeń...

Kontrola Urzędu Stanu Cywilnego w Wojcieszowie.

W dniu 12 czerwca 2018 r. pracownicy Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział w Legnicy przeprowadzili kontrolę przestrzegania przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (sprawdzenie warunków przechowywania i zabezpieczenia materiałów archiwalnych obejmujących akta stanu cywilnego, tj. księgi stanu cywilnego,...

Kontrola wiat przystankowych na terenie miasta Wojcieszów.

W dniu 22 czerwca 2018 r. pracownicy Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Złotoryi przeprowadzili kontrolę 8 wiat przystankowych na terenie Gminy.

Kontrola archiwum w Urzędzie Miasta.

W dniu 9 października 2017 r. pracownik Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział w Legnicy przeprowadził kontrolę przestrzegania przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Kontrola projektu pn.: "Utworzenie nowoczesnych pracowni: przyrodniczo-geograficznej, fizyczno-technicznej, pracowni jęz. angielskiego i niemieckiego oraz adaptacja Sali rehabilitacyjnej dla uczniów niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Wojcieszowie"

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 działająca poprzez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - Departament Funduszy Europejskich w dniu 17 października 2017 r. przeprowadziła kontrolę ex-post prawidłowości udzielania zamówień.

Kontrola wiat przystankowych na terenie miasta Wojcieszów.

W dniu 29 czerwca 2017 r. pracownicy Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Złotoryi przeprowadzili kontrolę 8 wiat przystankowych na terenie Gminy.

Kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Urzędzie Miasta Wojcieszów.

Kontrolę przeprowadzono w okresie od dnia 29.05.2017 r. do 13.06.2017 r. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2015 r. 1. Prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład, zgłaszanie do ubezpieczeń...

Zatrzymaj banner przewijany
Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::