Przetargi

“Usługa odbioru i transportu stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Wojcieszów “ termin skaładania do 20.12.2018 godzina 10:00

Numer sprawy: GO.271.11.2018
ZAPYTANIE CENOWE
Usługa odbioru i transportu stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Wojcieszów
Zamawiający : Gmina Wojcieszów, ul. Pocztowa 1, 59-550 Wojcieszów.
Wojcieszów, dnia 13 grudnia 2018 r.
Zatwierdzam:
Burmistrz Miasta Wojcieszów
(-) Sławomir Maciejczyk
1
I. Nazwa oraz adres Zamawiającego
Gmina Wojcieszów
ul. Pocztowa 1
59-550 Wojcieszów
Telefon - (75) 75 12 230 fax (75) 75 12 280
email: miasto@wojcieszow.pl
II. Tryb udzielenia zamówienia
2.1. Tryb uproszczony wg Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie
przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5.000 euro w Urzędzie Miasta Wojcieszów,
który stanowi zał. nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.484.2014 Burmistrza Miasta Wojcieszów z dnia
31 lipca 2014 r.
III. Opis przedmiotu zamówienia
1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Usługa odbioru i transportu stałych odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Gminy
Wojcieszów - CPV: 90.51.10.00-2, usługi wywozu odpadów; 90.51.20.00-9 usługi transportu odpadów
2. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie usługi na terenie Gminy Wojcieszów, polegającej na
sukcesywnym odbiorze z lokalizacji wskazanych przez Zamawiającego zmieszanych oraz selektywnie
zebranych odpadów pochodzących z nieruchomości stanowiących własność właścicieli nieruchomości
niezamieszkałych oraz użytkowników lokali niezamieszkałych będących własnością innych osób oraz
transport, w czasie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., w następujących ilościach :
a) Zmieszane odpady komunalne – 60,00 Mg
b) Szkło kolorowe i bezbarwne – 2,50 Mg
c) Odpady suche – papier, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metal – 2,50 Mg
d) Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów – 6,00 Mg
3. Odpady objęte przedmiotem zamówienia przeznaczone do odbioru zostały sklasyfikowane zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 09 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z
2014 r. poz. 1923) i mieszczą się, w grupie oznaczonej kodem: 20 - odpady komunalne łącznie z
frakcjami gromadzonymi selektywnie i 15 - odpady opakowaniowe.
4. Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór i transport odpadów powstających na nieruchomościach
niezamieszkałych (działalność gospodarcza, budynki i obiekty użyteczności publicznej itp.).
5. Przedmiot zamówienia obejmuje także dostawę pojemników na odpady zmieszane.
6. Wykonawca rozdysponuje pośród właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, worki na odpady
segregowane w kolorach: zielonym z napisem „szkło”; niebieskim z napisem „papier”; żółtym z napisem
„metal i tworzywa sztuczne”; brązowym z napisem „bio”. Worki należy przekazać razem
z harmonogramem wywozu odpadów dla nieruchomości niezamieszkałych, które zadeklarują chęć
segregowania odpadów, w terminie do dwóch tygodni od dnia podpisania umowy.
7. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie harmonogramu/ewentualnej zmiany
harmonogramu wywozu odpadów oraz przekazanie go Zamawiającemu celem uzgodnienia i zatwierdzenia,
a następnie przekazanie tego harmonogramu właścicieli nieruchomości niezamieszkałych w terminie
do dwóch tygodni od dnia podpisania umowy.
2
8. Ogólna charakterystyka Gminy Wojcieszów w kontekście odbioru i zagospodarowania odpadów:
8.1. Obszar gminy Wojcieszów wynosi: 32,16 km2.
8.2. Liczba zarejestrowanych odbiorów z nieruchomości niezamieszkałych - 53
8.3. Wykaz ulic:
8.4. Brak danych odnośnie ilości pojemników stanowiących własność właścicieli nieruchomości.
9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
a) Wymogi dotyczące przekazywania odpadów:
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania w trakcie realizacji zamówienia przepisów prawa, w
szczególności ustaw: z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej [t.j. Dz.U z 2017 r. poz.2168
ze zm.], z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach [t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 992 ze zm.], z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach [t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.], z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska [t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.], z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym [t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1466 ze zm.], rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia
16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami
komunalnymi [Dz.U. z 2009 r. Nr 104, poz. 868], rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2014 r. w
sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów [Dz.U. z 2014 r. poz. 1973],
rozporządzenia Ministra Środowiska z 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości [Dz.U. z 2013 r. poz.122],
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów [Dz.U. z 2014 r. poz.
1923], rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych
[Dz.U. z 2016 r., poz. 2167], rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie wzorów
sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z
zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi [Dz.U. z 2018 r. ,poz. 1627], a także z innymi obowiązującymi
przepisami prawa miejscowego z zakresu gospodarowania odpadami. Wykonawca na każdym etapie realizacji
zamówienia powinien monitorować obowiązujące przepisy i zgodnie z nimi realizować przedmiot
zamówienia.
b) Wykonawca podczas realizacji zamówienia zapewni, w stosunku do faktycznie odebranej ilości odpadów
osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami zgodnie z przepisami : ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, następujących frakcji
odpadów komunalnych: papieru, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości określonej w rozporządzeniu
Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do
3
L.P. Nazwa Ulicy Liczba
deklaracji
Numeracja porządkowa
Od Do
1 B. Chrobrego 35 1 257
2 Kościelna 1 1 16
3 Miedziana 2 5 17
4 Pocztowa 2 1 7
5 Robotnicza 2 1 7
6 Silesia 1 1 10
7 J. Słowackiego 4 1 6
8 Targowa 1 1 11
9 S. Żeromskiego 2 1 25
10 J. Kochanowskiego 1 1 18
11 Górnicza 2 1 23
RAZEM 53
ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r.
poz. 934).
c) W dniu podpisania umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego szczegółowy wykaz nieruchomości, z
których odbierane będą stałe odpady komunalne.
d) Wykonawca jest zobowiązany do odbioru wszystkich odpadów przygotowanych do odbioru, w tym w
workach dostarczonych przez siebie dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych
(zielonych/żółtych/niebieskich/brązowych). Na workach należy umieścić nadruk o treści dostarczonej
przez Zamawiającego w dniu podpisania umowy (dotyczy określenia rodzaju odpadu gromadzonego
w danym worku)
e) Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia nie będzie mógł mieszać selektywnie zebranych
odpadów komunalnych z niesegregowanymi [zmieszanymi] odpadami komunalnymi. Wykonawca nie będzie
mógł mieszać selektywnie zebranych odpadów komunalnych.
f) Wykonawca zobowiązany będzie do monitorowania obowiązku ciążącego na właścicielu nieruchomości w
zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru odpadów,
że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku w zakresie segregacji odpadów - w worku lub w
pojemniku przeznaczonym na odpady segregowane będą znajdować się odpady zmieszane, gdy w worku
przeznaczonym na daną frakcje odpadów segregowanych będą znajdować się odpady innej frakcji,
wówczas Wykonawca mimo to będzie odbierać wystawione w ten sposób odpady, lecz w terminie 2 dni
roboczych od dnia zaistnienia opisanej powyżej sytuacji będzie Wykonawca obowiązany do pisemnego lub
drogą elektroniczną poinformowania Zamawiającego o nie wywiązywaniu się z obowiązków w segregacji
odpadów przez danego właścicieli (użytkownika) nieruchomości. Do informacji Wykonawca zobowiązany
będzie załączyć protokół z zaistnienia takiego zdarzenia. Z dokumentacji takiej musi jednoznacznie wynikać,
jakiej dotyczy nieruchomości, w jakim dniu i o jakiej godzinie doszło do ustalenia tego faktu.
g) Wykonawca zobowiązany jest do ważenia wszystkich odebranych odpadów komunalnych na legalizowanej
wadze znajdującej się w RIPOK Lubawka – stacja przeładunkowa Pielgrzymka.
10.Instalacja do jakiej mają trafić odpady.
Wszystkie odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy
Wojcieszów Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów
Komunalnych Lubawka - stacja przeładunkowa Pielgrzymka, z wyjątkiem odpadów ulegających
biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, które maja trafić do RIPOK Lubawka przy
ul. Zielonej 30.
11.Rodzaj i częstotliwość odbioru stałych odpadów komunalnych.
11.1. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać usługę wg obustronnie uzgodnionego harmonogramu, w
następujący sposób:
a) odbiór zmieszanych odpadów komunalnych – wg złożonych deklaracji,
b) Szkło kolorowe i bezbarwne – wg złożonych deklaracji,
c) Odpady suche – papier, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metal - wg złożonych
deklaracji,
d) Odpady „Bio” - wg złożonych deklaracji
11.2.Wykaz złożonych deklaracji zostanie przekazany Wykonawcy w dniu podpisania umowy.
12.Pojemniki na odpady.
4
12.1.Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania każdemu właścicielowi nieruchomości
niezamieszkałych bez dodatkowej opłaty pojemnika na odpady zmieszane oraz kompletu worków o
pojemności 120 I do selektywnego gromadzenia odpadów w okresie obowiązywania umowy:
a) kolor zielony z napisem „szkło”;
b) kolor niebieski z napisem „papier”;
c) kolor żółty z napisem „metal i tworzywa sztuczne”;
d) kolor brązowy z napisem „bio”
Worki należy przekazywać na bieżąco właścicielowi nieruchomości w systemie: za każdy jeden odebrany
napełniony worek danej frakcji odpadów, Wykonawca no posesji pozostawiono jeden worek pusty o
pojemności120 I. Jeżeli właściciel nieruchomości na własny koszt wyposaży nieruchomość w pojemniki do
selektywnej zbiórki odpadów, w kolorystyce takiej jak worki, i nie będzie chciał przyjąć worków, wówczas
Wykonawca zobowiązany jest do odbioru selektywnie zebranych odpadów z tych pojemników.
13. Standardy sanitarne dotyczące wykonywania zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia uwzględniając zapisy ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach [t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 992 ze zm.], rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11
stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości [Dz.U. z 2013 r. Nr 122], rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca
2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi [Dz.U. z
2009 r. Nr 104 poz. 868].
14.Obowiązki dotyczące prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją zamówienia:
a) Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczania Zamawiającemu w wersji papierowej i
elektronicznej sprawozdań kwartalnych o jakich mowa w art. 9 n ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach [t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.]. Sprawozdania powinny być sporządzone
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie wzorów
sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz
realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi [Dz.U. z 2018 r. ,poz. 1627], a w
przypadku zmiany rozporządzenia, zgodnie z obowiązującymi wzorami druków.
b) W celu umożliwienia sporządzenia przez Zamawiającego, rocznego sprawozdania z realizacji zadań z
zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, o którym mowa w art. 9q ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach [t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.], Wykonawca zobowiązany
będzie przekazać Zamawiającemu niezbędne informacje umożliwiające sporządzenie sprawozdania.
Wykonawca zobowiązany będzie również do przedkładania Zamawiającemu innych informacji nt.
odbioru i segregacji odpadów jeżeli w trakcie realizacji zamówienia na Zamawiającego nałożony
zostanie obowiązek sporządzenia innych sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami. Dotyczy to
tylko informacji w posiadaniu których będzie Wykonawca, a nie Zamawiający.
c) Wykonawca zobowiązany będzie do przedkładania Zamawiającemu miesięcznych raportów
zwanych w umowie protokołami odbioru usługi w terminie do 7 dni od zakończenia danego
miesiąca zawierające informacje związane z zakresem Świadczonej usługi, a w szczególności:
-dla odpadów komunalnych zmieszanych: informację o ilości (masie) odebranych odpadów zmieszanych,
-dla odpadów komunalnych zbieranych selektywnie: informację o rodzaju i ilości (masie) odebranych
odpadów selektywnie zebranych,
-wskazanie nieruchomości, na których nie jest prowadzona selektywna zbiórka odpadów komunalnych
-wskazanie nieruchomości, z których nie odebrano odpadów komunalnych ze względu na brak współdziałania
właściciela nieruchomości z Wykonawcą (np. brak pojemników, brak wystawionych pojemników/worków na
chodnik itp)
5
-wskazanie nieruchomości, które nie zostały wyposażone w worki do selektywnej zbiorki odpadów ze względu
na brak współdziałania właściciela nieruchomości z Wykonawca. (np. odmowa potwierdzenia odbioru
worków)
Ww. raporty Wykonawca zobowiązany jest sporządzać i przekazywać Zamawiającemu zarówno w formie
papierowej, jak i elektronicznej wraz z kwitami wagowymi.
Wykonawca na każdym etapie realizacji zamówienia powinien monitorować obowiązujące przepisy i zgodnie
z nimi realizować przedmiot zamówienia.
d) Dane pochodzące z systemu monitoringu i systemu czujników, bazującego na systemie
pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie
danych o położeniu pojazdu i miejscach postoju oraz system czujników zapisujących dane o
miejscach wyładunku odpadów umożliwiający weryfikacje. tych danych, powinny być
przechowywane w siedzibie podmiotu odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości
przez okres 2 lat od dnia ich zapisania. Wykonawca powinien posiadać odpowiedni program
umożliwiający odczyt, prezentację oraz weryfikację przechowywanych danych. Dane powinny być
udostępnione na każde żądanie Zamawiającego.
15. Sprzęt techniczny:
15.1.Wykonawca zobowiązany będzie realizować zamówienie przy wykorzystaniu sprzętu, o jakim mowa w
szczególności w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r . w sprawie szczegółowych
wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r., poz.
122).
15.2.Pojazdy i urządzenia muszą być zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz
odpadów podczas ich magazynowania, przeładunku, a także transportu. Pojazdy i urządzenia muszą być
poddawane myciu i dezynfekcji, z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu
sanitarnego, nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie letnim, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.
Wykonawca zobowiązany będzie posiadać dokumenty potwierdzające wykonanie tych czynności. Pojazdy na
koniec dnia roboczego muszą być opróżnione z odpadów i być zaparkowane wyłącznie na terenie bazy
magazynowo-transportowej. Ponadto pojazdy będące w posiadaniu Wykonawcy muszą być
zarejestrowane, posiadać aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu oraz
dowód zawarcia ubezpieczenia OC.
15.3. Wykonawca w okresie obowiązywania umowy jest zobowiązane osiągnąć poziom recyklingu i
przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali,
tworzyw sztucznych i szkła w wysokości określonej w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14
grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych [Dz.U. z 2016 r., poz. 2167].
IV. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających
1. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
V. Termin wykonania zamówienia
1. Termin opracowania harmonogramu odbioru odpadów: do dwóch tygodni od dnia
podpisania umowy .
2. Termin wyposażenia nieruchomości niezamieszkałych w pojemniki i worki oraz dostarczenia
harmonogramu odbioru odpadów: do dwóch tygodni od dnia podpisania umowy
3. Termin odbioru odpadów (realizacja usługi transportu): od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia
31 grudnia 2019 r. wg harmonogramu.
4. Termin dostarczenia sprawozdania z realizacji usług – do końca m-ca następującego po
półroczu, którego dotyczy. Wykonawca na każdym etapie realizacji zamówienia powinien
monitorować obowiązujące przepisy i zgodnie z nimi realizować przedmiot zamówienia.
6
VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1.1. Posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Zamawiający oczekuje przedstawienia
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności regulowanych prowadzonej przez Burmistrza Miasta
Wojcieszów dotyczącej podmiotów uprawnionych do prowadzenia działalności gospodarczej w
zakresie odbioru odpadów komunalnych z obszaru Gminy Wojcieszów oraz decyzji – zezwolenia na
transport odpadów obejmującego odpady będące przedmiotem zamówienia.
1.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia - zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym
zakresie
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Zamawiający odstępuje od opisu
sposobu dokonywania oceny spełniania warunku, Zamawiający dokona oceny spełniania warunków
udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu (załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu).
1.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia: W celu
potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca wykaże, że dysponuje:
- Co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów
komunalnych,
- Co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych
odpadów komunalnych
- Co najmniej jednym pojazdem do odbierania bez funkcji kompaktującej
Wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami
Pojazdy muszą spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11
stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości ( Dz. U. z 2013 r. poz. 122).
1.4. Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - zamawiający nie wyznacza
szczegółowego warunku w tym zakresie
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku, Zamawiający
dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 1 do niniejszego
dokumentu).
1.5. Sytuacji ekonomicznej i finansowej - zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym
zakresie.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku, Zamawiający
dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 1 do niniejszego
dokumentu).
1.6. Braku podstaw do wykluczenia.
7
2. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu wg formuły
„spełnia – nie spełnia” na podstawie informacji zawartych w wymaganych dokumentach i
oświadczeniach, określonych w niniejszym dokumencie. Oświadczenia i dokumenty oceniane będą
pod względem ich aktualności i treści odnoszącej się do warunków udziału w postępowaniu i
powinny potwierdzać spełnianie tych warunków. Warunki określone w niniejszym dokumencie i
sposób dokonania oceny ich spełniania mają na celu zweryfikowanie zdolności Wykonawcy do
należytego wykonania zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania. Nie
wykazanie spełnienia chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z
postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uzna się za odrzuconą.
VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu
1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, do oferty należy dołączyć:
1.1. Podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków – wzór: załącznik 1 (w przypadku wspólnego
ubiegania się o udzielenie niniejszego Zamówienia dopuszcza aby oświadczenie zostało złożone przez
pełnomocnika w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).
1.2. Zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanych prowadzonego przez Burmistrza
Miasta Wojcieszów dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie odpadów
komunalnych na terenie Gminy Wojcieszów.
1.3. Decyzja zezwalająca na transport odpadów objętych przedmiotowym zamówieniem.
1.4. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w
celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego Wykonawcy w okolicznościach, do oferty należy dołączyć:
2.1 Podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wzór: załącznik nr 2.
2.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
3.Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych
do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji
zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie
realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia,
w formie oryginału.
4. Oferty wspólne (konsorcjum/ spółka cywilna):
4.1. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Do
oferty należy załączyć oryginał pełnomocnictwa lub kopię poświadczoną za zgodność
z oryginałem przez Wykonawców. Pełnomocnictwo winno:
1) określać, do jakiego postępowania ma zastosowanie
2) wskazywać pełnomocnika oraz zakres jego umocowania
3) zawierać nazwę z określeniem adresu i siedziby wszystkich Wykonawców ubiegających się
wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia.
4.2. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających
się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do
8
składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze.
4.3. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym, w toku postępowania zwraca się do
Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję
itp.
4.4. Wspólnicy spółki cywilnej/uczestnicy konsorcjum są traktowani jak Wykonawcy składający
ofertę wspólną.
4.5.Przed podpisaniem umowy (w przypadku wyboru oferty wspólnej jako najkorzystniejszej)
Wykonawcy składający ofertę wspólną mają obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę
konsorcjum/umowę spółki cywilnej.
4.6. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w
przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega, kopie dokumentów
dotyczące odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem
odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty (każdy Wykonawca potwierdza za zgodność z
oryginałem dokument wystawiony na siebie).
4.7. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający nie
określa kluczowych części zamówienia, które Wykonawca byłby zobowiązany wykonywać osobiście.
Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. Zamawiający
nie określa innych wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, których niespełnienie
spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu.
4.8. W przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest
do wskazania w ofercie tej części zamówienia, której realizacje powierzy podwykonawcy. W
przypadku braku takiego oświadczenia, zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował
zamówienie bez udziału podwykonawców.
4.9. Zmiana podwykonawcy podczas realizacji umowy, możliwa będzie jedynie za zgodą
zamawiającego.
VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów
1. Strony w toku postępowania porozumiewają się na piśmie.
2. Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i
dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, oświadczeń i
dokumentów potwierdzających spełnienie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań
określonych przez zamawiającego, oświadczeń o braku podstaw do wykluczenia, pełnomocnictwa
oraz uzupełnień, złożonych na wezwanie zamawiającego.
3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne
informacje zamawiający i wykonawcy przekazują za pomocą faksu lub drogą elektroniczną,
z zastrzeżeniem pkt.2.
4. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wszelka
korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z Pełnomocnikiem.
5. Domniemywa się iż pismo wysłane przez zamawiającego na numer faksu lub drogą elektroniczną
podane przez wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy
z treścią pisma.
9
IX. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
9.1. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Patrycja Kogut, tel. 75 75 12 230
wew. 21, w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7°° do 1500 .
X. Termin związania ofertą
1. Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu zaczyna się wraz z
upływem terminu składania ofert.
XI. Opis sposobu przygotowania ofert
1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie do pisania,
komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką. Dokumenty sporządzone w języku obcym
muszą być złożone w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii wraz z
tłumaczeniem na język polski.
2. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę, zarówno indywidualnie, jak również jako
partner w ofercie składanej wspólnie z innymi podmiotami (Joint Venture, Konsorcjum,
spółka cywilna, itp.). Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich
ofert, w które Wykonawca będzie zaangażowany.
3. Kompletna oferta musi zawierać:
3.1. Wypełniony Formularz oferty.
3.2. Stosowne dokumenty wymienione w rozdziale VIII niniejszej specyfikacji.
3.3. Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika
bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby
podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa , to pełnomocnictwo to musi
w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty.
Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (kopia pełnomocnictwa powinna
być poświadczona notarialnie)
4. Treść oferty musi odpowiadać treści Ogłoszenia o zamówieniu.
5. Formularz oferty i wymagane załączniki muszą być podpisane przez osobę(-y)
upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy.
6. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszego ogłoszenia powinny zostać wypełnione
przez Wykonawcę i dołączone do oferty, bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie
i treści zgodnej z niniejszym ogłoszeniem.
7. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub
poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia
sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji muszą
być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii
dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby,
jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby)
podpisującą(-e) ofertę, zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny
Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.
8. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być naniesione czytelnie i opatrzone
podpisem osoby (osób) uprawnionej(-ych) do reprezentowania Wykonawcy.
10
9. Zaleca się, aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę były spięte (zszyte) i posiadały kolejno
ponumerowane strony.
10. Zaleca się złożenie oferty w następujący sposób:
10.1. W jednej zamkniętej kopercie – oznakowana wg treści:
Nazwa Wykonawcy
ulica, nr budynku
Kod pocztowy, miejscowość
Usługa odbioru i transportu stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Wojcieszów
10.2. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty/opakowania
Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie.
11. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Ogłoszenia o zamówieniu.
Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień.
12. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Miejsce oraz termin składania ofert
1.1. Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Wojcieszów przy ul. Pocztowej 1, w
Sekretariacie lub listownie (przesyłką) na adres Zamawiającego. Termin składania ofert upływa
20.12.2018 r., o godz. 10 00 .
2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert
2.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.12.2018 roku, o godzinie 10 15, w siedzibie Urzędu Miasta
Wojcieszów, ul. Pocztowa 1, Sala Posiedzeń.
XIII. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Podana w ofercie cena (łącznie z podatkiem od towarów i usług VAT) musi być wyrażona w PLN.
Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego dokumentu (opis przedmiotu zamówienia
oraz warunkami umowy) oraz obejmować wszelkie koszty, jakie Wykonawca powinien przewidzieć
do poniesienia z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu
zamówienia.
2. Cena (brutto) = wartość netto + podatek VAT w obowiązującej stawce , gdzie podatek VAT
obliczamy z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku – jeżeli trzecia cyfra (i/lub następne) jest
mniejsza od 5 wynik zostanie zaokrąglony w dół, a jeżeli cyfra jest równa lub większa od 5 wynik
zostanie zaokrąglony w górę.
3. Za realizację przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie określone na podstawie
ceny jednostkowej zawartej w ofercie oraz ilości faktycznie odebranych odpadów.
4. Cenę odbioru i transportu 1 Mg odpadów zmieszanych, segregowanych, wielkogabarytowych
brutto i netto – jak wskazano w formularzu oferty. Cena ta w okresie obowiązywania umowy może
ulec zmianie tylko w przypadku przewidziany w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz określonych w
warunkach umowy .
XIV. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między
Stronami
11
1. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą wyłonionym do wykonania zamówienia
prowadzone będą wyłącznie w polskich złotych (PLN).
XV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
1.1. Zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego
postępowania,
1.2. Nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2. Postępowanie zostanie rozstrzygnięte w przypadku złożenia na każde zadanie co najmniej jednej
oferty nie podlegającej odrzuceniu.
3. Zamawiający dokona oceny ofert odrębnie w odniesieniu do każdego zadania zamówienia.
4. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
cena za odbiór i transport odpadów - 100
5. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najtańszej spośród nich. Oferta najtańsza otrzyma
maksymalną ilość punktów, a pozostałym Wykonawcom zostanie przypisana odpowiednio mniejsza
liczba punktów.
6. Ocena ofert będzie się odbywała wg następującej zasady: W kryterium „cena za odbiór i transport
odpadów” (Co), Komisja Przetargowa dokona oceny punktowej każdej z ofert zgodnie z formułą:
oferta z najniższą ceną
Co = -------------------------------------- x 100
cena oferty ocenianej
gdzie:
Co- liczba otrzymanych punktów
Zamawiający przy obliczaniu oceny punktowej oferty dla kryterium „Cena za odbiór i transport
odpadów” w celu oceny dokona zaokrąglenia wyniku do dwóch miejsc po przecinku – jeżeli trzecia
cyfra (i/lub następne) jest mniejsza od 5 wynik zostanie zaokrąglony w dół, a jeżeli cyfra jest równa
lub większa od 5 wynik zostanie zaokrąglony w górę.
7. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza
w oparciu o podane kryteria wyboru.
XVI. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. W przypadku podmiotów (partnerów) ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
warunkiem podpisania umowy jest przedłożenie umowy regulującej współpracę podmiotów
występujących wspólnie.
2 Wykonawca dostarczy najpóźniej w dniu podpisania umowy:
2.1 Wykonawca w okresie realizacji umowy jest zobowiązany posiadać ważne, opłacone
ubezpieczenie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (OC Wykonawcy), na
sumę gwarancyjną nie niższą niż 50.000,00 zł .
2.2. Dokument lub dokumenty potwierdzające prawo osób składających podpisy pod umową do
występowania w imieniu Wykonawcy i możliwości zawarcia umowy z zamawiającym (np.
pełnomocnictwo) – jeśli dotyczy.
XVII. Pozostałe informacje
1. Wyjaśnienia treści oferty i oczywiste omyłki w tekście oferty:
12
1.1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
1.2. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących
elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
1.3. Zamawiający poprawi w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Ogłoszeniem o zamówieniu nie powodujące
istotnych zmian w treści oferty.
2. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w sytuacji:
a) wystąpienia nieprzewidzianych warunków i zjawisk atmosferycznych (kataklizmy),
b) zmiany przepisów prawa krajowego dot. oraz prawa miejscowego, wpływającej na zasady lub
sposób lub zakres odbierania odpadów komunalnych,
c) działania osób trzecich, w szczególności uniemożliwiających wykonywanie usługi, które to działania nie są
konsekwencją winy którejkolwiek ze stron.
3. Zamawiający dopuszcza zamianę harmonogramu wywozu odpadów komunalnych. Inicjatorem
zmiany może być Wykonawca lub zamawiający. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w
ciągu 4 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta nie
spowoduje zmiany wynagrodzenia wykonawcy i może spowodować zmianę terminu wykonania prac.
4. Nie stanowi zmiany :
a) Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną umowy (np. zmiana numeru
rachunku bankowego);
b) Zmiana danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami.
13
Załącznik nr 1
.............................................
Nazwa i adres Wykonawcy
(pieczątka)
OŚWIADCZENIE
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr GO.271.11.2018
oświadczamy, że spełniamy indywidualnie lub razem z wykonawcami wspólnie ubiegającymi się
o przedmiotowe zamówienie warunki udziału w postępowaniu,
dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, zgodnie
obowiązującymi przepisami prawa,
2. posiadania wiedzy i doświadczenia,
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom(a)
odpowiedzialności karnej z art. 297 Kodeksu karnego.
.......................................
(miejsce, data)
.......................................................................
(podpis oraz pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
14
załącznik nr 2
.............................................
Nazwa i adres Wykonawcy
(pieczątka)
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
...................................................................................................................................................................
(nazwa i adres Wykonawcy)
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr GO.271.11.2018
oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z niniejszego postępowania z powodu
niespełnienia warunków określonych w ogłoszeniu o zamówieniu.
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom(a)
odpowiedzialności karnej z art. 297 Kodeksu karnego.
.......................................
(miejsce, data)
......................................................................
(podpis oraz pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania
Wykonawcy)
15
załącznik nr 3
WYKAZ NARZĘDZI, WYPOSAŻENIA ZAKŁADU I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH
...................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(nazwa i adres Wykonawcy)
L.p. Rodzaj pojazdu
Parametry, nr
rejestracyjny
Ilość
Informacja o podstawie
dysponowania zasobami
1) własne*
2) innych podmiotów*
Należy użyć określeń
wskazujących na faktyczny
stosunek prawny będący
podstawą dysponowania
UWAGA
Jeżeli Wykonawca polega
na zasobach innego
podmiotu należy załączyć
do oferty oryginał
pisemnego zobowiązywania
tego podmiotu do oddania
mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na
czasy wykonania
zamówienia
1. Pojazd przystosowany do odbierania
zmieszanych odpadów komunalnych
2. Pojazd przystosowany do odbierania
selektywnie zebranych odpadów
komunalnych
3. Pojazd przystosowany do odbierania
odpadów bez funkcji kompaktującej
*niepotrzebne skreślić
Oświadczam/y, że ww. pojazdy spełniają wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia
11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013r. poz. 122).
UWAGA!
W przypadku, gdy Wykonawca przy realizacji zamówienia korzystał będzie z zasobów innych
podmiotów winien przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia
…………………………….. dnia …………………………
………………………......…......................................………………
(podpis oraz pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
16
załącznik nr 4
Druk oferty
Dane Wykonawcy:
a) Zarejestrowana nazwa Wykonawcy 1:
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
b) Zarejestrowany adres Wykonawcy:
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
tel.................................................................... fax...............................................................................
e-mail...................................................................................................................................................
REGON.........................................................NIP...................................................................................
Osoba do kontaktu :............................................................................................................................
OFERTA NA:
Usługa odbioru i transportu stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Wojcieszów
1. Cena za odbiór i transport odpadów oferty :
1.1. cena brutto …..........................................................................................................................zł.
(słownie: ....................................................................................................................................zł),
w tym podatek VAT ….................%
1.2. cena netto ..........................................................................................................................zł.
(słownie: .....................................................................................................................................zł)
W/w cena dotyczy odbioru i transportu :
a) Zmieszane odpady komunalne –60,00 Mg
b) Szkło kolorowe i bezbarwne – 2,50 Mg
c) Odpady suche – papier, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale – 2,50 Mg
d) Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów – 6,00 Mg
1.3. Cenę oferty określoną w pkt 1.1. i 1.2. wyliczono z uwzględnieniem :
1.3.1. odbiór i transport zmieszanych odpadów komunalnych:
cena brutto..................................... za 1 Mg; cena netto.................................. za 1 Mg,
1
W przypadku, gdy ofertę składać będą wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia – należy wpisać
nazwę każdego z tych wykonawców.
17
1.3.2. odbiór i transport odpadów gromadzonych selektywnie (papier, tworzywa sztuczne,
opakowania wielomateriałowe i metal):
cena brutto..................................... za 1 Mg; cena netto.................................. za 1 Mg,
1.3.3. odbiór i transport odpadów gromadzonych selektywnie (szkło kolorowe i bezbarwne):
cena brutto..................................... za 1 Mg; cena netto.................................. za 1 Mg,
1.3.4. odbiór i transport odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem
bioodpadów):
cena brutto..................................... za 1 Mg; cena netto.................................. za 1 Mg,
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią dokumentu przetargowego oraz wzoru umowy i nie
wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte.
3. Oświadczamy, że oferujemy termin płatności faktury, licząc od daty jej otrzymania przez
Zamawiającego wynoszący: …………… dni.
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Ogłoszeniu o
zamówieniu.
5. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i
terminie wskazanym przez Zamawiającego.
6. Oświadczamy, że zaoferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania
Zamawiającego.
7. Oświadczamy, że wycena przedmiotu zamówienia uwzględnia wszystkie uwarunkowania oraz
czynniki związane z realizacją zamówienia i obejmuje cały zakres rzeczowy zamówienia – jest
kompletna.
8. Oferujemy wykonanie zamówienia w terminach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu.
9. Oświadczamy, że:
 Roboty stanowiącą przedmiot zamówienia wykonamy siłami własnymi *)
 Podwykonawcy (om) powierzony zostanie następujący zakres robót:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
a pozostałą część wykonamy siłami własnymi*)
10. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
- .................................................................................................................................................
.....................................
(miejscowość, data)
……….........................................................................
(podpis/podpisy oraz pieczęcie osoby/osób uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy)
18
załącznik nr 5
UMOWA /projekt/
GO.272.11.2018
W dniu ………………………………….. r. w Wojcieszów,
pomiędzy:
Gminą Wojcieszów, z siedzibą w Wojcieszowie, ul. Pocztowa 1
reprezentowaną przez:
Pana Sławomir Maciejczyk – Burmistrza Miasta Wojcieszów
przy kontrasygnacie Pani Danuty Sikora - Skarbnika Miasta Wojcieszów
zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym
a
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą
w rezultacie dokonania wyboru oferty w trybie uproszczonym wg Regulaminu udzielania zamówień
publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5.000 euro w
Urzędzie Miasta Wojcieszów, który stanowi zał. nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.484.2014 Burmistrza
Miasta Wojcieszów z dnia 31 lipca 2014 r, została zawarta umowa o treści następującej:
§1
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. Usługa odbioru i transportu stałych odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Gminy
Wojcieszów.
2. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę odbioru odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na terenie gminy Wojcieszów w zakresie:
a) Odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na terenie Gminy
Wojcieszów.
b) Zapewnienia mieszkańcom gminy pojemników i worków na odpady komunalne na warunkach
opisanych w dokumencie przetargowym.
c) Wykonawca zobowiązany jest do ważenia wszystkich odebranych odpadów komunalnych na legalizowanej
wadze znajdującej się w RIPOK Lubawka – stacja przeładunkowa Pielgrzymka.
d) Wszystkie odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy
Wojcieszów Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów
Komunalnych Lubawka.
3. Obszar gminy Wojcieszów wynosi: 32,16 km2.
4. Liczba złożonych deklaracji dot. nieruchomości niezamieszkałych – 34 szt.
5. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie usługi na terenie Gminy Wojcieszów, polegającej na
sukcesywnym odbiorze z lokalizacji wskazanych przez Zamawiającego zmieszanych oraz selektywnie
zebranych odpadów pochodzących z nieruchomości stanowiących własność właścicieli nieruchomości
niezamieszkałych oraz użytkowników lokali będących własnością innych osób oraz transport, w czasie 12
miesięcy (od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.), w następujących ilościach :
- Zmieszane odpady komunalne – 60,00 Mg
19
- Szkło kolorowe i bezbarwne – 2,50 Mg
- Odpady suche – papier, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metal – 2,50 Mg
- Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów – 6,00 Mg
6. Ponadto Zamawiający zastrzega, iż po zakończeniu zadania dzierżawione pojemniki przechodzą na
własność dzierżawcy.
§2
1. Termin opracowania harmonogramu odbioru odpadów: do dwóch tygodni od dnia podpisania
umowy.
2. Termin wyposażenia nieruchomości niezamieszkałych w pojemniki i worki oraz dostarczenia
harmonogramu odbioru odpadów: do dwóch tygodni od dnia podpisania umowy.
3. Termin odbioru odpadów (realizacja usługi transportu): od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31
grudnia 2019 r . wg harmonogramu.
4. Termin dostarczenia sprawozdania z realizacji usług – do końca m-ca następującego po półroczu,
którego dotyczy. Wykonawca na każdym etapie realizacji zamówienia powinien monitorować obowiązujące
przepisy i zgodnie z nimi realizować przedmiot zamówienia.
§3
1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje i umiejętności do wykonania
przedmiotowej umowy, a w szczególności posiada wpis do rejestru działalności regulowanej nr
…………… z dnia ……………………………………. r.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z
tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z zdarzeniami losowymi, a w szczególności od
odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji usług objętych umową.
3. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa
nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku
wykonanymi usługami, w tym taksę ruchem pojazdów mechanicznych.
4. W przypadku polisy opłacanej w ratach, Wykonawca każdorazowo dostarczy niezwłocznie
Zamawiającemu potwierdzenie jej opłacenia.
5. W przypadku wygaśnięcia polisy przed zakończeniem realizacji zamówienia, Wykonawca
zobowiązuje się do przedłużenia okresu ubezpieczenia na cały okres obowiązywania niniejszej
umowy i opłacenia składki oraz do przedstawienia Zamawiającemu
6. Wykonawca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych
oświadcza, że spełnia wymagania określone w przepisach ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach oraz wymagania określone w ogłoszeniu o zamówieniu i:
a) Posiada wyposażenie umożliwiające odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości niezamieszkałych oraz zapewnia jego odpowiedni stan techniczny;
b) Ponadto pojazdy będące w posiadaniu Wykonawcy są zarejestrowane, posiadają aktualne badania
techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu i OC.
§4
1. Zapłata należności za wykonywanie usługi uzależniona będzie od faktycznej ilości wywiezionych
odpadów. Podstawę ustalenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy za dany miesiąc realizacji
umowy stanowi iloczyn ilości faktycznie odebranych i dostarczonych odpadów komunalnych do
instalacji oraz kwoty wskazanej w formularzu ofertowym dla danej grupy odpadów.
20
2. Strony ustalają że wynagrodzenie brutto za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną
ofertą Wykonawcy, stanowiącego załącznik nr 2 do umowy, stanowić będzie iloczyn ilości odebranych
odpadów wymienionych w § 1 ust. 5 oraz ceny 1 Mg dla każdego z nich.
3. Do rozliczenia przedmiotu umowy przyjmuje się okres miesięczny.
4. Podstawę, zapłaty wynagrodzenia miesięcznego stanowić będą faktury VAT wystawione za
wykonane usługi objęte przedmiotem umowy wraz z protokołami odbioru usługi. Wynagrodzenie
płatne będzie w terminie do ……… dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego przelewem
na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT.
5. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonywana będzie na rachunek bankowy
wskazany na fakturze Wykonawcy.
6. Za prace wykonane przez podwykonawcę płatność realizować będzie Wykonawca.
7. Rozliczenie z podwykonawcą musi przypaść na termin wcześniejszy niż termin płatności na rzecz
wykonawcy, załączając do faktury odpowiednio pisemne oświadczenie, co do tego czy płatności
wynikające z wystawionych przez nich dla Wykonawcy faktur zostały uiszczone i w jakim zakresie i w
jaki sposób. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania dowodów zapłaty należności
podwykonawców.
8. Strony ustalają następującą kolejność dokonywania płatności kwoty faktury wystawionej przez
Wykonawcę:
a) W sytuacji, gdy Wykonawca nie uregulował płatności z tytułu wykonanych prac przez oficjalnych
Podwykonawców, na ich konta bankowe w wysokościach odpowiadających treści oświadczeń, o
których mowa w ust. 6 i 7 (tj. w zakresie, w jakim Wykonawca nie zapłacił kwot należnych oficjalnym
Podwykonawcom).
b) W pozostałej części na konto Wykonawcy.
§5
1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
a) należyte wykonywanie usług objętych przedmiotem umowy z najwyższą. starannością, zgodnie z
zasadami ochrony interesów Zamawiającego, przy wykorzystaniu posiadanej wiedzy oraz
doświadczenia, przy wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu i technologii, a nadto przestrzeganie
wskazań i zaleceń Zamawiającego związanych z realizacją przedmiotu umowy,
b)posiadanie systemu monitorowania lokalizacji pojazdów oraz zapewnienie zamawiającemu
dostępu do tego systemu,
c) realizowanie usługi objętej przedmiotem umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami ustaw:
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach [t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 992 ze zm.], z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach [t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.], z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska [t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.], a także z innymi obowiązującymi
przepisami z zakresu gospodarowania odpadami; Wykonawca na każdym etapie realizacji umowy
winien monitorować obowiązującymi przepisy i zgodnie z nimi realizować przedmiot umowy,
d) realizowanie przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami bhp i ppoż., określonymi w przepisach
prawa, w sposób nieuciążliwy dla środowiska i mieszkańców, a ponadto w sposób zapewniający
bezpieczeństwo osób oraz mienia, znajdujących w pobliżu miejsca wykonywania usług.
e) posiadanie w okresie trwania umowy śródków technicznych w ilości i rodzajach niezbędnych dla
prawidłowego wykonania niniejszej umowy,
f) zapewnienie na czas trwania umowy osób do obsługi sprzętu oraz urządzeń przeznaczonych do
realizacji niniejszego zamówienia, posiadających odpowiednie kwalifikacje wymagane przepisami
prawa,
21
g) wyposażenie pracowników w środki ochronne oraz jednolite ubrania robocze posiadające
oznaczenia identyfikujące firm Wykonawcy
h) przekazanie Zamawiającemu, w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania, kwoty stanowiącej
równowartość wszelkiego rodzaju kar pieniężnych i innych należności lub opłat, nałożonych w
postępowaniu administracyjnym lub karnym na Zamawiającego, powstałych na skutek zaniedbań
Wykonawcy lub zaniedbań osób przy pomocy, których wykonuje on czynności wynikające z niniejszej
umowy albo, którym wykonywanie tych czynności powierza,
i) niezwłoczne powiadomienie Zamawiającego o przeszkodach w realizacji umowy, nieleżących po
stronie Wykonawcy,
j) opracowanie harmonogramu/ewentualnej zmiany harmonogramu wywozu odpadów oraz
przekazanie go Zamawiającemu celem uzgodnienia i zatwierdzenia, a następnie przekazanie tego
harmonogramu właścicielom nieruchomości,
k) bieżące dostarczanie w okresie trwania umowy właścicielom nieruchomości niezamieszkałych
worków na odpady segregowane,
l) Wykonawca zobowiązany jest do ważenia wszystkich odebranych odpadów komunalnych na legalizowanej
wadze znajdującej się w RIPOK Lubawka (kwity wagowe dostarczane do faktur),
ł) monitorowanie wypełniania obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie selektywnego
zbierania odpadów,
m) wskazanie osób do kontaktów z Zamawiającym do realizacji przedmiotu zamówienia,
n) wykonywanie obowiązków sprawozdawczych dotyczących realizacji umowy,
o) porządkowanie terenu zanieczyszczonego odpadami i innymi zanieczyszczeniami wysypanymi z
pojemników, kontenerów, worków, pojazdów w trakcie odbierania odpadów i ich przewożenia,
p) prowadzenie ewidencji nieruchomości, z których zostały odebrane zmieszane i selektywnie zebrane
odpady,
r) odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w godzinach 6:00 – 22:00 w dni robocze,
s) przestrzeganie poufności co do informacji pozyskiwanych w związku z realizacji umowy, w
szczególności przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych ( Wykonawca nie może
wykorzystywać pozyskanych danych w żaden inny sposób lub w innym celu niż dla wykonywania
umowy, w szczególności zakazuje się wykorzystywania danych w celach reklamowych lub
marketingowych),
t) osiągnięcie poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji
odpadów komunalnych: papieru, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości określonej w rozporządzeniu
Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do
ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016
r. poz. 2167).
2. Do obowiązków Zamawiającego należy:
a) zatwierdzanie przekazanych przez Wykonawcy harmonogramów wymienionych
b) zamieszczenie na swojej stronie internetowej, tablicach ogłoszeń Urzędzie Miasta Wojcieszów
harmonogramu odbioru odpadów,
22
c) udostępnianie wykonawcy informacji z aplikacji informatycznej o nieruchomościach objętych
obowiązków odbierania odpadów,
d) przekazywanie wykonawcy Informacji niezbędnych dla prawidłowego wykonywania umowy, w
szczególności informowanie o zmianach w liczbie i lokalizacji nieruchomości objętych obowiązkiem
odbierania odpadów,
e) terminowe regulowanie wynagrodzenia na warunkach i terminach wynikających z realizacji
niniejszej umowy.
§6
1. Zamawiający jest uprawniony do dokonywania kontroli w zakresie stanowiącym przedmiot
umowy. Kontrole mogą być przeprowadzane bez obecności Wykonawcy i bez powiadamiania
Wykonawcy o terminie kontroli.
2. Z każdej kontroli zostanie spisany protokół, do którego dołączona zostanie dokumentacja
fotograficzna.
3. W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonywania umowy, protokół stanowić będzie
podstawę, do naliczenia kar umownych. W sytuacji, gdy Wykonawca nie uczestniczył w kontroli,
Zamawiający prześle Wykonawcy protokół wraz z dokumentacja. fotograficzna. w terminie do 7 dni
roboczych licząc od daty przeprowadzenia kontroli.
4. Protokół może być przestany za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksem lub na adres
Wykonawcy.
5. W przypadku zakwestionowania jakości wykonywanych usług określonych w protokole kontroli,
zawieszeniu ulegają terminy płatności określone w § 4.
§7
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie usług w tym
działań podwykonawcy i ponosi za nie odpowiedzialność odszkodowawcza w stosunku do
Zamawiającego oraz wszelkich podmiotów trzecich.
2. Jeśli w trakcie realizacji usługi Wykonawca poweźmie zamiar zatrudnienia innych
podwykonawców niż wskazanych w ofercie zobowiązany jest uzyskać zgodę Zamawiającego.
3. W przypadku wskazanym w ust. 3 Wykonawca zobowiązany jest podjąć czynności określone
w art. 6471 KC w szczególności dostarczyć Zamawiającemu umowę z Podwykonawcą nie
później niż 14 dni przed jej zawarciem.
4. Wykonawca może zrezygnować z podwykonawstwa.
5. W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy przedmiotu, na którego
zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy Pzp, w
celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy
Pzp, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
6. Zlecenie wykonania części prac podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec
Zamawiającego za wykonanie tej części prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania,
uchybienia i zaniedbania podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby
to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.
§8
1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, w
przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego:
23
a) za zanieczyszczenie i pozostawienie nieuporządkowanego miejsca, z którego następował odbiór
odpadów oraz zanieczyszczenie trasy przejazdu , gdy jest to wynikiem działania wykonawcy , w
wysokości 1000,00 zł, za każdy stwierdzony przypadek,
b) za nieterminowe przekazanie sprawozdania , w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki,
c) w wysokości 500 zł, za każdy przypadek zmieszania odebranych odpadów komunalnych przez
wykonawcy co do których obowiązuje zakaz mieszania,
d) braku opróżnienia pojemnika/kontenera, zgodnie z ustaloną w harmonogramie częstotliwością - w
wysokości 50,00 zł za każdy stwierdzony przypadek
e) niedostarczenia właścicielom nieruchomości w terminie harmonogramu wywozu odpadów lub jego
zmiany - w wysokości 200,00 zł za każdy dzień zwłoki,
f) za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, stwierdzone podczas kontroli zleconych prac w
zakresie postępowania z odpadami - w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek.
g) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn lezących po stronie
Wykonawcy - w wysokości 10% ceny oferty netto ( przyjętej do porównania ofert),
h) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od
Zamawiającego - w wysokości 10% ceny oferty netto ( przyjętej do porównania ofert),
i) Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej nałożonej na
Gminę w przypadku nieosiągnięcia poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia
następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, tworzyw sztucznych i szkła w
wysokości określonej w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w
sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645) – w wysokości
kary nałożonej na Gminę.
2. Zamawiający ma prawo do sumowania kar umownych, o których mowa w ust. 1
i naliczenia ich w łącznej wysokości. Kara umowna powinna być zapłacona przez Wykonawcę
w terminie 14 dni od daty otrzymania od Zamawiającego zadania zapłaty.
3. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 2 , kary określone w ust. 1 będą
przez Zamawiającego potrącane z wynagrodzenia Wykonawcy.
Niewykonanie usługi powinno być każdorazowo zgłoszone Wykonawcy przez Zamawiającego za
pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie, faksem lub pismem. Zapłaty kary umownej nie
zwalnia Wykonawcy z obowiązku niezwłocznego i prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającą
wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego.
Podstawę do naliczenia kar będą stanowiły także protokoły z kontroli przeprowadzanych przez
pracowników Zamawiającego oraz dokumenty pochodzące od uprawnionych organów.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne, w przypadku:
a) zwłoki w uzgodnieniu harmonogramu/ zmiany harmonogramu w wysokości 200,00 zł za każdy
dzień zwłoki,
24
§9
1. Zmiana postanowień zawartej umowy:
1.1 Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zajdzie potrzeba w sytuacji
zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści
umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 14 dni
od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta może
spowodować wydłużenie terminu wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia
wykonawcy. Inicjatorem tej zmiany może być zamawiający lub Wykonawca.
1.2. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy, w sytuacji rezygnacji z wykonania części prac. Zmiana
wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 14 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę
do wprowadzenia zmian. Zmiana ta nie spowoduje wydłużenie terminu wykonania prac i nie
spowoduje zmiany wynagrodzenia wykonawcy. Inicjatorem tej zmiany może być zamawiający.
1.3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w sytuacji:
a) wystąpienia nieprzewidzianych warunków i zjawisk atmosferycznych (kataklizmy),
b) zmiany przepisów prawa krajowego oraz prawa miejscowego, wpływającej na zasady lub sposób
lub zakres odbierania odpadów komunalnych.
c) działania osób trzecich, w szczególności uniemożliwiających wykonywanie usługi, które to działania nie są
konsekwencją winy którejkolwiek ze stron,
2. Zamawiający dopuszcza zamianę harmonogramu wywozu odpadów komunalnych. Inicjatorem
zmiany może być Wykonawca lub zamawiający. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w
ciągu 4 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta nie
spowoduje zmiany wynagrodzenia wykonawcy i może spowodować zmianę terminu wykonania prac.
3. Nie stanowi zmiany umowy :
a) Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną umowy (np. zmiana numeru
rachunku bankowego);
b) Zmiana danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami.
§10
1. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w każdym czasie, po bezskutecznym upływie
wyznaczonego terminu, w przypadku ujawnienia, ze:
a) Wykonawca utracił uprawnienia niezbędne do prowadzenia działalności będącej przedmiotem umowy,
b) Złożone przez Wykonawcy oświadczenia okażą się nieprawdziwe,
c) Wykonawca bez uzasadnienia nie podjął wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy wg
ustalonego harmonogramu świadczenia usług, lub przerwał ich wykonywanie,
d) Wykonawca narusza podstawowe obowiązki wynikające z niniejszej umowy lub spowodował działaniem
albo zaniechaniem swoim lub osób, którzy w jego imieniu realizują przedmiot niniejszej umowy,
zagrożenie życia lub zdrowia mieszkańców,
e) Wykonawca nie posiada (nie kontynuuje lub nie przedłuża) polisy ubezpieczeniowej od
odpowiedzialności cywilnej,
f) Wykonawca dokonuje mieszania odpadów komunalnych zmieszanych z segregowanymi oraz dokonuje
mieszania odpadów zbieranych z posesji niezamieszkałych oraz odbieranych z innych
gmin.
2. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia od umowy w przypadkach określonych
w ustawie Prawo zamówień publicznych.
§11
1. Upoważnionym do nadzoru nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego jest:
25
Patrycja Kogut – tel. 757512230 wew. 21; e-mail: gospodarkaodpadami@wojcieszow.pl
2. Ze strony Wykonawcy do kontaktów w sprawie realizacji umowy upoważniony jest:
...............................................….........tel:................ ,fax...................................czynny całą dobę,
e-mail…………………………………………… .
3. Strony ustalają, ze w przypadku konieczności zmiany upoważnionych przedstawicieli
wymienionych w ust. 1 i 2 nie jest wymagana forma aneksu, lecz pisemne zawiadomienie.
§12
1. Wszelkie zmiany do umowy poza zmiana. adresu Zamawiającego I Wykonawcy wymagają pod
rygorem nieważności zachowania formy pisemnej w formie aneksu.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone w majtku Zamawiającego
oraz osobom trzecim w związku z realizacji przedmiotu umowy.
3. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, dokonać przelewu wierzytelności
wynikających z niniejszej umowy.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych, a w sprawach w ustawie tej nieunormowanych przepisy Kodeksu
cywilnego .
5. Wszystkie spory związane z wykonaniem umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy
dla siedziby Zamawiającego.
6. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,
jeden egzemplarz dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy
ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA
26

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Patrycja Kogut
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 grudnia 2018 13:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mateusz Bomok
Ilość wyświetleń: 279
13 grudnia 2018 14:23 Mateusz Bomok - Opublikowanie dokumentu.
13 grudnia 2018 14:23 Mateusz Bomok - Dodanie załącznika [zalaczniki_w_wersji_edytowalnej.odt] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
13 grudnia 2018 14:23 Mateusz Bomok - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_zamowieniu__dokument_przetargowy.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::