Przetargi

OGŁOSZENIE O V PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ ZBĘDNEGO SKŁADNIKA RZECZOWEGO MAJĄTKU RUCHOMEGO W ZAKŁADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W WOJCIESZOWIE

OGŁOSZENIE O V PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ ZBĘDNEGO SKŁADNIKA RZECZOWEGO MAJĄTKU RUCHOMEGO W ZAKŁADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ  I MIESZKANIOWEJ W WOJCIESZOWIE

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ogłasza przetarg publiczny na sprzedaż używanego pojazdu marki:

 • Opel Frontera- samochód terenowy

I. Nazwa i siedziba Organizatora przetargu:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wojcieszowie

ul. Robotnicza 2a, 59-550 Wojcieszów

Godziny urzędowania:

od poniedziałku do piątku, godz. 7:00-15:00

Tel.: 75 75 12 325

Fax: 75 75 12 284

NIP: 694-167-58-74; REGON: 021443540

II. Opis przedmiotu przetargu:

a) Samochód terenowy Opel Frontera o parametrach jak niżej:

 • Nr rejestracyjny: DZL EJ86
 • Marka, model: Opel Frontera 2.5 Diesel MR95
 • Rok produkcji: 1998, data pierwszej rejestracji: 25.03.1998 r.
 • Pojemność/moc silnika: 2499 cm³ / 85 kW (116 KM)
 • Wskazanie drogomierza 220967 km
 • Dopuszczalna masa całkowita: 2600 kg
 • Rodzaj paliwa: olej napędowy
 • Nr identyfikacyjny VIN: SED5KMWL4WV609276
 • Rodzaj nadwozia: kombi (uniwersalne), 5 drzwiowe, 5 osobowe
 • Rodzaj skrzyni biegów: manualna
 • Rodzaj napędu: 4WD (4x4)
 • Klimatyzacja

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi: 1.000,00 zł ( jeden tysiąc złotych) brutto.

III. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

 • Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie ZGKiM do dnia: 15.11.2017 r. do godz.: 10:00;
 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 15.11.2017 r. w siedzibie ZGKiM o godz.: 10:30. Podczas otwarcia ofert będą podane    m. in.: imię, nazwisko i adres lub nazwa (firma) i siedziba Oferenta oraz zaoferowana cena.

IV. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot przetargu:

 • Samochody można obejrzeć w dniach od 09.11.2017 r. do 14.11.2017 r. w godzinach 8:00-14:00 na terenie ZGKiM  przy ul. Robotniczej 2a.

V. Wysokość wadium, forma oraz miejsce jego wniesienia:

 • ·         warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium;
 • ·         wadium należy wnieść wyłącznie w pieniądzu;
 • wadium należy wpłacić przed upływem terminu składania ofert w kasie Zakładu Gospodarki Komunalnej                    i Mieszkaniowej lub na rachunek bankowy ZGKiM w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Złotoryi, Oddział          w Wojcieszowie nr konta 56 8658 1019 3900 1182 2000 0030 z dopiskiem ,,Wadium za samochód….”. Za termin wniesienia wadium uważa się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego. Ze względu na opóźnienia przy realizacji operacji bankowych, zaleca się wpłacanie wadium, co najmniej 2 dni przed upływem terminu składania ofert;
 • wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone        w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty;
 • wysokość wadium: - 100,00 zł (słownie: sto złotych) brutto - samochód terenowy Opel Frontera;
 • ·         wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny;
 • ·         wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

VI. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta oraz sposób złożenia oferty:

 • ·         Oferta złożona w przetargu powinna zawierać: imię i nazwisko, adres lub nazwę firmy i siedzibę Oferenta,                nr PESEL, nr NIP lub REGON, telefon kontaktowy, przedmiot przetargu, oferowaną cenę i warunki jej zapłaty (warunki zapłaty zawiera wzór umowy), nr konta na które należy zwrócić wadium, oświadczenie Oferenta,               że zapoznał się z warunkami przetargu, przedmiotem sprzedaży oraz że akceptuje warunki bez zastrzeżeń.

Do oferty należy dołączyć potwierdzenie wniesienia wadium.

 • ·         Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie w miejscu i terminie określonym w pkt. III ogłoszenia. Koperta powinna być zaadresowana w następujący sposób:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

ul. Robotnicza 2a 59-550 Wojcieszów - Sekretariat

z dopiskiem:

,, V PRZETARG NA SAMOCHÓD TERENOWY OPEL FRONTERA”

nie otwierać przed 15.11.2017 r. godz. 10:30

VIII. Termin związania ofertą:

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 21 dni. Bieg terminu związania ofertą zaczyna się z upływem terminu składania ofert.

IX. Zastrzeżenie: Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

X. Inne postanowienia:

 • umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie do 7 dni od daty wyboru oferty;
 • Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie wyznaczonym przez Organizatora, nie dłuższym niż      7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży;
 • wydanie Nabywcy przedmiotu przetargu nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia;
 • Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę na każdy samochód oddzielnie;
 • Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę za pojazdy objęte przedmiotem przetargu. Nie dopuszcza się rozłożenia płatności na raty;
 • Komisja przetargowa odrzuca ofertę jeżeli: została złożona po wyznaczonym terminie i w niewłaściwym miejscu, lub przez oferenta, który nie wniósł wadium we wskazanym terminie, miejscu i formie, nie zawiera danych i dokumentów lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inne wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę. O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.
 • W przypadku złożenia równorzędnych ofert o najwyższej wartości za dany pojazd, komisja przetargowa zorganizuje dodatkowy przetarg ustny w formie aukcji (licytacji) dla oferentów, którzy złożyli te oferty, z kwotą postąpienia nie niższą niż 50,00 zł. W trakcie licytacji oferenci nie mogą zaproponować ceny niższej od zaoferowanej w złożonych ofertach. Komisja zawiadomi oferentów, o których mowa o terminie i miejscu przeprowadzenia dodatkowego przetargu.
  • Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej przetargu nie będą rozpatrywane.
 

XI. Załączniki:

Załączniki do przetargu:

znajdują się na stronie internetowej www.bip.wojcieszow.pl w zakładce przetargi

 1. 1.      Formularz ofertowy – załącznik nr 1.
 2. 2.      Wzór umowy – załącznik nr 2.

                                                                                                                                                             Kierownik ZGKiM

                                                                                                                                                             (-) Monika Sikorska

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Tomasz Kaniewski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 listopada 2017 14:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mateusz Bomok
Ilość wyświetleń: 381
08 listopada 2017 14:23 Mateusz Bomok - Dodanie załącznika [wzor_umowy_zalacznik.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 listopada 2017 14:23 Mateusz Bomok - Dodanie załącznika [formularz_oferta_zalacznik.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 listopada 2017 14:22 Mateusz Bomok - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::