Dokumentacja przebiegów i efektów konktroli

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Kontrola archiwum w Urzędzie Miasta.

W dniu 9 października 2017 r. pracownik Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział w Legnicy przeprowadził kontrolę przestrzegania przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Kontrola projektu pn.: "Utworzenie nowoczesnych pracowni: przyrodniczo-geograficznej, fizyczno-technicznej, pracowni jęz. angielskiego i niemieckiego oraz adaptacja Sali rehabilitacyjnej dla uczniów niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Wojcieszowie"

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 działająca poprzez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - Departament Funduszy Europejskich w dniu 17 października 2017 r. przeprowadziła kontrolę ex-post prawidłowości udzielania zamówień.

Kontrola wiat przystankowych na terenie miasta Wojcieszów.

W dniu 29 czerwca 2017 r. pracownicy Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Złotoryi przeprowadzili kontrolę 8 wiat przystankowych na terenie Gminy.

Kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Urzędzie Miasta Wojcieszów.

Kontrolę przeprowadzono w okresie od dnia 29.05.2017 r. do 13.06.2017 r. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2015 r. 1. Prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład, zgłaszanie do ubezpieczeń...

Kontrola projektu "Poprawa atrakcyjności turystycznej poprzez modernizację parkingów w Wojcieszowie - etap III"

W dniu 24 maja 2017 roku w siedzibie Urzędu Miasta Wojcieszów kontrolą ex - post objęto projekt pn. "Poprawa atrakcyjności turystycznej poprzez modernizację parkingów w Wojcieszowie - etap III".

Kontrola kompleksowa w Urzędzie Miasta Wojcieszów.

W dniach 20-21 marca 2017 roku odbyła się kontrola kompleksowa Urzędu Miasta Wojcieszów w zakresie realizacji zadań gminy wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Przedmiotowy zakres kontroli: 1. Gminny system przeciwdziałania przemocy w rodzinie - założenia organizacyjne. 2. Realizacja gminnego programu przeciwdziałania...

Kontrola kompleksowa w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wojcieszowie.

W dniach 2,6 i 7 czerwca 2016 r. zespół kontrolny z Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przeprowadził kontrolę kompleksową w MOPS. Przedmiotem kontroli była ocena realizacji zadań gminy wynikających z ustawy o pomocy społecznej oraz kwalifikacje zawodowe pracowników....

Kontrola problemowa w zakresie wykorzystywania przez Gminę środków Funduszu Pracy na realizację obowiązku dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

W dniach od 25 do 29 lutego 2016 r. zespół kontrolny z Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przeprowadził kontrolę problemową w Urzędzie Miasta Wojcieszów w zakresie wydatkowania środków Funduszu Pracy na realizację obowiązku dofinansowania kosztów kształcenia...

Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej Gminy Wojcieszów.

W okresie od 13 stycznia 2016 r. do dnia 23 marca 2016 r. inspektorzy do spraw gospodarki finansowej z Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu przeprowadzili kompleksową kontrolę gospodarki finansowej Miasta Wojcieszów. Kontrolą objęto zagadnienia związane z gospodarką finansową Miasta Wojcieszów w latach 2013-2014 i w okresie...

Zatrzymaj banner przewijany
Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Archiwum BIP::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Archiwum BIP::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Archiwum BIP::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Archiwum BIP::