Uchwały Rady Miasta

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwala Nr XLVII.223.2018 z dnia 12 października 2018 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wojcieszów

Uchwala Nr XLVII.222.2018 z dnia 12 października 2018 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2018 rok

Uchwała Nr XLVII.221.2018 z dnia 12 października 2018 r.

w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wojcieszów oraz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Uchwała Nr XLVII.220.2018 z dnia 12 października 2018 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego „Połom” w Wojcieszowie.

Uchwała Nr XLVII.219.2018 z dnia 12 października 2018 r.

w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wojcieszów.

Uchwała Nr XLVII.218.2018 z dnia 12 października 2018 r.

w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

Uchwała Nr XLVII.217.2018 z dnia 12 października 2018 r.

w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy.

Uchwała Nr XLVII.216.2018 z dnia 12 października 2018 r.

w sprawie statutu miasta Wojcieszów.

Uchwala Nr XLVI.214.2018 z dnia 12 września 2018 r.

w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Wojcieszów.

Uchwala Nr XLVI.213.2018 z dnia 12 września 2018 r.

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć szkolnych nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym...

Zatrzymaj banner przewijany
Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::