Przetargi

Dostawa oleju opałowego lekkiego wraz z transportem i rozładunkiem. Składanie ofert 13 marca 2018 r. do godz. 10:00

Gmina Wojcieszów
ul. Pocztowa 1
59-550 Wojcieszów
Tel: 75 75 12 230
fax: 75 75 12 280
www.wojcieszow.pl
gospodarkaodpadam i@wojcieszow.pl
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego GO.271.3.2018
Ogłoszenie o zamówieniu
dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie:
Tryb przetargowy wg Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie
przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w Urzędzie Miasta
Wojcieszów, który stanowi zał. nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.484.2014 Burmistrza Miasta
Wojcieszów z dnia 31 lipca 2014 r.
Dostawa oleju opałowego lekkiego wraz z transportem i rozładunkiem
CPV 09135100-5
zatwierdził:
Burmistrz Miasta Wojcieszów
(-) dr inż. Sławomir Maciejczyk
Wojcieszów, dnia 05 marca 2018 r.
1. Nazwa i adres Zamawiającego.
Gmina Wojcieszów, ul. Pocztowa 1, 59-550 Wojcieszów, Polska
2. Definicje/podstawy prawne.
1. Za Wykonawcę uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą
osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła
umowę w sprawie zamówienia publicznego
3. Tryb udzielania zamówienia.
Tryb przetargowy wg Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w Urzędzie Miasta Wojcieszów, który stanowi zał.
nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.484.2014 Burmistrza Miasta Wojcieszów z dnia 31 lipca 2014 r.
4. Opis przedmiotu zamówienia.
4.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego wraz z transportem i rozładunkiem do
budynku kotłowni miejskiej przy ul. Górniczej 19 w Wojcieszowie.
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę oleju opałowego lekkiego w ilości 47.000,00 litrów o n/w
parametrach:
a) ciężar właściwy (g/ccm) max 0,86
b) lepkość kinematyczna w temp 20*C (mm2/s) do 6,0
c) temperatura zapłonu (*C) min 56
d) zawartość siarki (%) do 0,2
e) wartość opałowa (tys.kJ/kg) 42,6 – 44,5
4.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Całość dostawy nie przekroczy 47.000,00 litrów. Do ceny ofertowej należy wkalkulować dowóz oraz czas
oczekiwania na rozładunek. Wykonawca przed złożeniem oferty winien zapoznać się na miejscu z
warunkami dojazdu i zrzutu oleju, aby zapewnić terminowość dostaw niezależnie od warunków
atmosferycznych.
Do każdej dostawy Wykonawca winien dołączyć świadectwo jakości paliwa.
5. Zamówienia częściowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 u.z.p.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy zamówień, o których
mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 dodatkowych dostaw, których celem jest zwiększenie bieżących dostaw.
7. Informacja o ofercie wariantowej.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
8. Termin wykonania zamówienia:
8.1. Termin wykonania zamówienia:
a) 25.000,00 litrów - w ciągu 48 godzin od dnia podpisania umowy
b) 22.000,00 litrów – nie później niż do dnia 15.12.2018 r.
9. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
oraz wymagane od Wykonawcy, którego oferta została oceniona najwyżej, środki dowodowe
w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
9.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, w tym koncesję na
wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami płynnymi;
2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami
zdolnym do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do
udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
Ocena spełniania wyżej wymienionych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnianie
spełnia” w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach.
9.2. Do udokumentowania spełnienia wymaganych warunków Wykonawca winien dołączyć
następujące dokumenty:
1. Oświadczenie, iż wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu w trybie zapytania o cenę
(zał.3).
2. Koncesja na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami płynnymi;
3. Dokument potwierdzający iż dostarczany przez Wykonawcę olej opałowy posiada wymaganą przez
Zamawiającego jakość.
Dokumenty, o których mowa powyżej, mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, za wyjątkiem oświadczeń Wykonawcy, które
muszą być złożone w oryginale.
10. Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę. Wszelkie koszty związane
z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
2. Oferta powinna być napisana czytelnie, w języku polskim i spięta w sposób nierozerwalny
(uniemożliwiający przypadkową dekompletację). Każda strona oferty powinna być opieczętowana oraz
podpisana przez uprawomocnionych przedstawicieli Wykonawcy.
3. Oferta złożona przez wykonawcę powinna zawierać: wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1), oraz
dokumenty i zaświadczenia wyszczególnione w pkt. 9.
Wszystkie formularze zawarte w zapytaniu ofertowym a w szczególności formularz ofertowy powinny być
wypełnione wg wzorów, bez dokonywania w nich zmian przez wykonawcę. Wszystkie dokumenty składające
się na ofertę powinny być podpisane przez Wykonawcę lub upełnomocnionych przedstawicieli. Wszystkie
dokumenty dołączone do oferty w postaci kopii winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
Brak jakichkolwiek z wyżej wymienionych dokumentów lub złożenie dokumentów w niewłaściwej
formie np. brak potwierdzenia kopii przez osoby uprawnione, spowoduje odrzucenie oferty.
11. Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Podana w ofercie cena ryczałtowa (łącznie z podatkiem od towarów i usług VAT) musi być wyrażona
w PLN i podana z dokładnością do dwóch (2) miejsc po przecinku.
2. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego ogłoszenia o zamówieniu oraz
obejmować wszelkie koszty, jakie doświadczony Wykonawca powinien przewidzieć do poniesienia
z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, w
szczególności wszelkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do jego prawidłowego
wykonania wynikające z opisu przedmiotu zamówienia oraz załączników.
3. Cena (brutto) = wartość netto + podatek VAT, gdzie podatek VAT należy obliczyć z zaokrągleniem
do dwóch miejsc po przecinku.
4. Cena oferty stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia
i nie będzie podlegała zmianom w okresie realizacji umowy.
5. Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego Zamawiającego,
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego
nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do oferowanej ceny podatek
od towarów i usług, który miałby obowiązek zapłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
12. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w:
Urzędzie Miasta Wojcieszów,
Sekretariat pok. 12,
59-550 Wojcieszów ul. Pocztowa 1, w nieprzekraczalnym terminie:
do dnia 13 marca 2018 r. do godz. 10:00
2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę
(paczkę) należy opisać następująco:
Urząd Miasta Wojcieszów ul. Pocztowa1, pokój 12, 59-550 Wojcieszów
Dostawa oleju opałowego lekkiego wraz z transportem i rozładunkiemNr postępowania: GO.271.3.2018
Nazwa i adres Wykonawcy:
………………………………………………………………………………………….
Nie otwierać przed dniem 13 marca 2018 r. godz. 10:15
13. Miejsce i termin otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miasta Wojcieszów, ul. Pocztowa 1,
59-550 Wojcieszów
w dniu 13 marca 2018 r. godz. 10:15
14. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna
się wraz z upływem terminu składania ofert.
15. Kryteria oceny ofert.
1. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty według
kryterium: cena oferty - 100 %;
2. Ocena ofert będzie odbywać się według wzoru:
Wartość punktowa oferty = (cena najkorzystniejszej oferty: cena badanej oferty) x 100
3. Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.
16. Tryb oceny ofert.
1. Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek.
a) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą
negocjacji dotyczących złożonej oferty, z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie
jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
b) Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe,
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na
niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych
zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została
poprawiona.
17. Czynności jakie należy dopełnić przed podpisaniem umowy:
1. Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złożyli
oferty.
2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia
przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. Wybrany Wykonawca zostanie poinformowany
o terminie i miejscu podpisania umowy.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie się uchylał od zawarcia umowy,
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
18. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami i sposób porozumiewania się
Zamawiającego z Wykonawcami.
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną lub faksem, z zastrzeżeniem pkt.3.
3. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń
i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
oraz pełnomocnictwa.
4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje drogą elektroniczną lub faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.
5. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
Patrycja Kogut, tel. 75/7512230 wew. 21, mail: gospodarkaodpadami@@ wojcieszow.pl,
faks 75/7512280.
6. Dni i godziny pracy Zamawiającego:
- w poniedziałki: od 8:00 do 16:00,
- od wtorku do piątku: od 7:00 do 15:00.
19. Podwykonawstwo.
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
3. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia
4. Szczegółowe warunki i ustalenia dotyczące podwykonawstwa określa §7 Wzoru umowy,
który stanowi Załącznik nr 3.
20. Wykaz załączników do niniejszego ogłoszenia o zamówieniu.
Załącznikami do niniejszego ogłoszeniu o zamówieniu są następujące wzory:
L.p. Oznaczenie
załącznika Nazwa załącznika
1 Załącznik nr 1 Wzór Formularza Oferty
2 Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
3 Załącznik nr 3 Projekt umowy
Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów wynikające
ze złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści załączników.
Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTY
Zadanie: Dostawa oleju opałowego lekkiego wraz z transportem i rozładunkiem
CPV 09135100-5
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego GO.271.3.2018
1. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Wojcieszów, ul. Pocztowa 1, 59-550 Wojcieszów
2. WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez:
L.p. Nazwa i NIP Wykonawcy Adres Wykonawcy
3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:
Imię i nazwisko
Adres
Nr telefonu
Nr faksu
Adres e-mail
4. Ja niżej podpisany oświadczam, że:
4.1. zapoznałem się z treścią ogłoszenia o zamówieniu;
4.2. gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią ogłoszenia o zamówieniu;
4.3. Zobowiązuję się do realizacji niniejszego zamówienia przy zastosowaniu następujących
warunków (Wypełnić w zakresie części których/której dotyczy oferta):
1. Cena jednostkowa za 1 litr oleju opałowego:
netto: .................zł/l, słownie .................................................................................................................... zł/l
VAT .......% ................. złotych, słownie ......................................................................................................zł.
brutto: ......................zł/l, słownie ............................................................................................................. zł/l
2. Cena całości zamówienia (za 47.000 litrów oleju)
netto: .................zł/l, słownie ..................................................................................................................... zł/l
VAT .......% ................. złotych, słownie .......................................................................................................zł.
brutto: ................zł/l, słownie .................................................................................................................... zł/l
4.4. informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji niniejsza oferta zawiera na stronach: ………………….……..;
4.5. akceptuję terminy wykonania niniejszego zamówienia, zgodnie z pkt. 8 zamówienia o ogłoszeniu;
4.6. niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni, od ostatecznego terminu składania ofert;
4.7. akceptuję bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w załączniku nr 3;
4.8. w przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą, umowę zobowiązuję się zawrzeć
w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego;
4.9. Zakres zamówienia, którego wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom
(wraz z podaniem firm podwykonawców):
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
......................... dnia .................... ................................................................................
podpisy i pieczęcie osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
Załącznik nr 2
OŚWIADCZENIE O
SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Zadanie: Dostawa oleju opałowego lekkiego wraz z transportem i rozładunkiem
CPV 09135100-5
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego GO.271.3.2018
1. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Wojcieszów, ul. Pocztowa 1, 59-550 Wojcieszów
2. WYKONAWCA:
L.p. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy
OŚWIADCZAM, ŻE:
na dzień składania ofert:
1. Posiadam uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami, na dowód
czego dołączamy kserokopię koncesji.
2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania.
........................... dnia .................... ...........................................................................
podpisy i pieczęcie osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu
Wykonawcy
PROJEKT Umowy nr GO.271.3.2018
W dniu ...................... 2018 roku w Wojcieszowie,
pomiędzy:
Gminą Wojcieszów
ul. Pocztowa 1, 59-550 Wojcieszów
NIP:694-15-66-091
zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:
Pana Sławomira Maciejczyka – Burmistrza Miasta Wojcieszów
przy kontrasygnacie Pani Danuty Sikora – Skarbnika Miasta Wojcieszów
a
...........................................................................................................................................................................
(nazwa i adres podmiotu gospodarczego)
NIP: ………..…………….., REGON:………………...........……
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez, upełnomocnionego (ych)
przedstawiciela (i) - (niepotrzebne skreślić):
1. .........................................................................................................
2. .........................................................................................................
w rezultacie dokonania wyboru oferty w trybie przetargowym wg Regulaminu udzielania zamówień
publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro
w Urzędzie Miasta Wojcieszów, który stanowi zał. nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.484.2014 Burmistrza Miasta
Wojcieszów z dnia 31 lipca 2014 r., została zawarta umowa o treści następującej:
Rozdział I. PRZEDMIOT UMOWY
§ 1
Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do Dostawy oleju opałowego lekkiego wraz
z transportem i rozładunkiem
1. Zakres dostaw:
Olej opałowy lekki – 47.000,00 litrów
2. Parametry przedmiotu zamówienia:
Ciężar właściwy (g/ccm) max 0,86
Lepkość kinematyczna w temp 20*C (mm2/s) do 6,0
Temperatura zapłonu (*C) min 56
Zawartość siarki (%) do 0,2
Wartość opałowa (tys.kJ/kg) 42,6 – 44,5
§ 2
1. Dostawy będące przedmiotem zamówienia muszą być wykonane przy użyciu sprzętu, urządzeń
i materiałów o jakości odpowiadającej stosownym przepisom, normom, standardom i warunkom.
2. Przedstawiciel Zamawiającego ma prawo w każdym momencie realizacji umowy odrzucić dostawę, jeżeli
nie będą zgodne z wymaganiami ust. 1. Odrzucenie powinno nastąpić w formie pisemnej niezwłocznie po
stwierdzeniu niezgodności.
3. Materiały i urządzenia niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy dostarcza Wykonawca.
Rozdział II. WYNAGRODZENIE
§ 3
1. Cena oferty na dostawę oleju opałowego wynosi: ..........................zł brutto.
2. Cena ma być niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy.
Rozdział III. TERMINY REALIZACJI UMOWY
§ 4
1. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy strony ustalają do dnia: nie później niż do dnia
15.12.2018 r.
2. Termin dostaw liczony jest w godzinach od podpisania umowy lub przyjęcia zgłoszenia (druga dostawa).
Rozdział IV. OBOWIĄZKI STRON I ROZLICZENIA
§ 5
1. Cena jednostkowa paliwa zawiera wszystkie koszty obciążające Wykonawcę.
2. Zamawiający ma prawo powstrzymania się z odbiorem całości dostawy oleju opałowego lekkiego
w sytuacji, gdy nie jest ona zgodna z zamówieniem bądź nie spełnia wymagań jakościowych.
3. Od momentu powiadomienia ewentualne koszty wynikłe z korzystania z utraconych
uprawnień ponosi Wykonawca.
4. Dopuszcza się fakturowanie i zapłatę po każdej dostawie oddzielnie.
5. Dostawca zobowiązany jest dostarczyć rachunek/fakturę Zamawiającemu w ciągu 7 dni od daty jej
wystawienia.
6. Zamawiający jest obowiązany do zapłacenia Wykonawcy kwoty faktury w ciągu 14 dni od daty jej
otrzymania.
7. Za termin zapłaty uznaje się datę, w której Zamawiający polecił swemu bankowi przelać na konto
Wykonawcy kwotę faktury.
8. Zamawiający oświadcza, że zabezpieczył środki finansowe na realizację niniejszej umowy.
9. Wykonawca może przenieść ewentualne wierzytelności wynikające z realizacji niniejszej umowy na
osobę trzecią wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego.
10. W razie zwłoki w płatności faktury przysługują ustawowe odsetki od Zamawiającego.
Rozdział V. PODWYKONAWSTWO
§ 6
1. Obowiązki Wykonawcy w stosunku do podwykonawców, jeżeli Wykonawca przewiduje realizację umowy
przy udziale podwykonawców (w rozumieniu art. 6471 Kodeksu Cywilnego):
1.1. Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania niniejszej umowy przedstawi Zamawiającemu projekty
umów, które zamierza zawrzeć z Podwykonawcami wraz ze szczegółową dokumentacją obrazującą
zakres prac przewidzianych do wykonania przez podwykonawców.
1.2. W przypadku, gdy Podwykonawcy, z którymi Wykonawca zawarł lub zamierza zawrzeć umowę o
wykonanie robót objętych przedmiotem niniejszej umowy, zamierzają część z tych robót powierzyć
do wykonania dalszym podwykonawcom ciążą na nich odpowiednio obowiązki opisane w ust. 2.1
i 2.2.
1.3. Zamawiającemu przysługuje prawo pisemnego:
1.3.1. Wyrażenia zgody na Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę;
1.3.2. Zgłoszenie sprzeciwu, co do konkretnych Podwykonawców lub dalszych podwykonawców;
1.3.3. Zgłoszenia zastrzeżeń, co do konkretnych Podwykonawców lub dalszych podwykonawców.
1.4. Jeżeli Zamawiający w terminie określonym w ust. 2 pkt 4 nie skorzysta z praw zgłoszenia sprzeciwu
lub zastrzeżeń uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy z Podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą.
1.5. Umowa zawarta z Podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą musi być sporządzona na piśmie
pod rygorem nieważności.
1.6. Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy, z którymi na zasadach określonych w niniejszym paragrafie
za zgodą Zamawiającego zawarto umowy zyskują status oficjalnego Podwykonawcy.
2. Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego
za wykonanie tej części. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania
podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub
zaniedbania jego własnych pracowników.
§ 7
1. Do faktur, o których mowa w §3, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć kopie faktur wystawionych
przez oficjalnych Podwykonawców za odebrane elementy robót wraz z oświadczeniami oficjalnych Podwykonawców,
co do tego czy płatności wynikające z wystawionych przez nich dla Wykonawcy faktur zostały
uiszczone i w jakim zakresie i w jaki sposób. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania dowodów
zapłaty należności podwykonawców.
2. Strony ustalają następującą kolejność dokonywania płatności kwoty faktury, o których mowa w § 3 wystawionej
przez Wykonawcę:
2.1. W sytuacji, gdy Wykonawca nie uregulował płatności z tytułu wykonanych i odebranych przez oficjalnych
Podwykonawców robót, na ich konta bankowe w wysokościach odpowiadających treści
oświadczeń, o których mowa w ust. 1 (tj. w zakresie, w jakim Wykonawca nie zapłacił kwot należnych
oficjalnym Podwykonawcom).
2.2. W pozostałej części na konto Wykonawcy.
3. Wykonawca i oficjalni Podwykonawcy mogą przenieść ewentualne wierzytelności z tytułu realizacji niniejszej
umowy na inne podmioty wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego.
Rozdział VI. GWARANCJA I RĘKOJMIA
§ 8
1. Wykonawca udziela zamawiającemu gwarancji jakości tankowanego oleju opałowego na okres
obowiązywania umowy.
2. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć świadectwa jakości partii
oleju opałowego lekkiego.
Rozdział VII. SIŁA WYŻSZA
§ 9
1. Strony niniejszej umowy będą zwolnione ze swoich odpowiedzialności za wypełnienie swoich
zobowiązań zawartych w umowie z powodu siły wyższej, jeżeli okoliczności zaistnienia siły wyższej
będą miały miejsce. Okoliczności siły wyższej są to takie, które są nieprzewidywalne lub są
nieuchronnymi zdarzeniami o nadzwyczajnym charakterze i które są poza kontrolą stron, takie jak
pożar, powódź, katastrofy narodowe, wojna, zamieszki państwowe lub embarga.
2. Strona może powołać się na zaistnienie siły wyższej tylko wtedy, gdy poinformuje o tym pisemnie
drugą stronę w terminie 10 dni od rozpoczęcia zaistnienia tejże lub od momentu powstania obaw, że
mogą zaistnieć okoliczności siły wyższej.
3. Okoliczności zaistnienia siły wyższej muszą zostać udowodnione przez stronę, która z faktu tego
wywodzi skutki prawne.
Rozdział VIII. KARY UMOWNE
§ 10
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od
Wykonawcy – w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia o którym mowa w § 3 ust. 3.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy - w wysokości 1,0% wynagrodzenia brutto określonego w
§3 ust. 3 za każdy dzień zwłoki, liczony od terminu określonego w §4 ust. 2.
b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 20% całkowitego
wynagrodzenia brutto określonego w § 3
c) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 umowy za
każde stwierdzenie takiego faktu,
d) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem
są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 1,0 % wynagrodzenia brutto określonego
w § 3 umowy,
e) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 umowy za każdy dzień zwłoki
w stosunku do terminu wynikającego z postanowień umowy,
f) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w wysokości 1,0 % wynagrodzenia
brutto określonego w § 3 ust. 2 umowy.
3. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła warunki niniejszej umowy w terminie
14 dni od daty wystąpienia z żądaniem zapłaty. Strony ustalają, że Zamawiający może w razie
zwłoki w zapłacie kary potrącić należną mu kwotę z należności Wykonawcy.
4. Jeżeli kara nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego
na warunkach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym.
§ 11
Kupujący zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego
wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
Rozdział IX. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
§ 12
Strony postanawiają, że przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
1. Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli:
a) zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy,
b) Wykonawca przerwał realizację dostaw i nie realizuje jej przez 7 dni pomimo pisemnych wezwań.
c) zaszły okoliczności powodujące, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego
nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy.
2. Wykonawca może odstąpić od umowy jeżeli:
a) Zamawiający bez uzasadnionych przyczyn nie przystąpi do odbioru przedmiotu umowy,
b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że na skutek zaistnienia uprzednio nie przewidzianych
okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych względem niego.
3. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający jest
zobowiązany do odbioru dotychczas dostarczonych paliw i uregulowania wynagrodzenia należnego za
wykonanie tej części umowy - na dzień odstąpienia.
4. Odstąpienie od umowy powinno być w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia – pod rygorem
nieważności odstąpienia.
Rozdział X. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE
§ 13
1. Zamawiający ustala przedstawiciela Zamawiającego w osobie:
a) Pani Patrycja Kogut – tel. 757512230 wew. 21
2. Dostawca ustala przedstawiciela w osobie:
a)………………………………………………………………………………………………..
Rozdział XI. WARUNKI OGÓLNE
§ 14
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą stron wyrażoną na piśmie pod rygorem
nieważności takiej zmiany.
§ 15
Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania do wglądu cenników obowiązujących
u Wykonawcy – celem dokonania weryfikacji prawidłowości udzielenia rabatu (ustalenia czy rabat jest taki
jak w ofercie).
§ 16
1. Spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy strony zobowiązują się przede
wszystkim załatwić polubownie, a nie dające się usunąć wątpliwości poddają pod rozstrzygnięcie właściwego
dla Inwestora sądu powszechnego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy Ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 17
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje
Zamawiający, a jeden Wykonawca.
W Y K O N A W C A : Z A M A W I A J Ą C Y:

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Patrycja Kogut
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 marca 2018 13:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mateusz Bomok
Ilość wyświetleń: 166
14 marca 2018 14:22 Mateusz Bomok - Dodanie załącznika [zawiadomioenie_o_wyborze_najkorzystniejszych_ofert.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 marca 2018 14:22 Mateusz Bomok - Dodanie załącznika [protokol_z_sesji_otwarcia.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 marca 2018 13:19 Mateusz Bomok - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::