Przetargi

Wybierz rok

Wykonanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę oczyszczalni ścieków dla gminy Wojcieszów oraz aktualizacja projketu kanalizacji sanitarnej etap VB- Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-03-22, godzina: 10:00

Ogłoszenie nr 500069715-N-2018 z dnia 30-03-2018 r. Wojcieszów: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 531166-N-2018 Data: 14/03/2018 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Wojcieszów, Krajowy numer identyfikacyjny 39076719100000, ul. ul....

Dostawa oleju opałowego lekkiego wraz z transportem i rozładunkiem. Składanie ofert 13 marca 2018 r. do godz. 10:00

Gmina Wojcieszów ul. Pocztowa 1 59-550 Wojcieszów Tel: 75 75 12 230 fax: 75 75 12 280 www.wojcieszow.pl gospodarkaodpadam i@wojcieszow.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego GO.271.3.2018 Ogłoszenie o zamówieniu dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie: Tryb przetargowy wg Regulaminu...

Budowa sieci wodociągowej ul. Bolesława Chrobrego – ul. Sadowa – kontynuacja rozbudowy. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-01-19, godzina: 10:00

Ogłoszenie nr 500540-N-2018 z dnia 2018-01-03 r. Gmina Wojcieszów: Budowa sieci wodociągowej ul. Bolesława Chrobrego – ul. Sadowa – kontynuacja rozbudowy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy...

Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego wraz z transportem i rozładunkiem

Ogłoszenie nr 571172-N-2017 z dnia 2017-08-11 r. Gmina Wojcieszów: Dostawa oleju opałowego lekkiego wraz z transportem i rozładunkiem OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie nr 12318 - 2017 z dnia 2017-01-23 r. Wojcieszów: Dostawa oleju opałowego lekkiego wraz z transportem i rozładuniem OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze...

Zatrzymaj banner przewijany
Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::